CÚMULS EN CCD
NOM: CÚMUL D'HÈRCULES
NGC:  6205
M:  13
Data: 02-07-2011
Equip: T 350mm  f4.6  CCD ST8XME
Exposició:
suma de 2 exposicions de 15 i 30 segons (45 segons)
Observacions:NOM:
NGC:
M: 11
Data: 15-06-2013
Equip: T 350mm  f4.6  CCD ST8XME
Exposició:
suma de 4 exposicions de 30 segons (2 minuts)
Observacions:NOM: PART DEL DOBLE CUMUL DE PERSEUS
NGC: 869
M:
Data: 10-12-2010
Equip: T 350mm  f4.6  CCD ST8XME
Exposició:
suma de 6 exposicions de 5 segons (30 segons)
Observacions:NOM: PART DEL DOBLE CUMUL DE PERSEUS
NGC: 884
M:
Data: 10-12-2010
Equip: T 350mm  f4.6  CCD ST8XME
Exposició:
suma de 6 exposicions de 5 segons (30 segons)
Observacions:NOM:
NGC: 1883
CR:  64
Data: 10-12-2010
Equip: T 350mm  f4.6  CCD ST8XME
Exposició:
una exposició de 180 segons
Observacions:NOM: 
NGC: 6530
CR: 362
Data: 07/8/2010
Equip: T 350mm  f4.6  CCD ST8XME
Exposició: 200 segons (suma de 5 imatges de 40 segons)
Observacions:  Es al costat de M8NOM: 
NGC: 6838
M: 71
Data: 03/07/2010
Equip: T 350mm  f4.6  CCD ST8XME
Exposició: 390 segons suman 5 imatges de  entre 50 i 100  segons cada una.
Observacions: Núbuls sobre l'objecte mentre es fan les exposicions


DOCUMENTACIÓ ADICIONAL:

CÚMULS PALOMAR EN CCD
CÚMULS GLOBULARS EN VISUAL
CÚMULS OBERTS EN VISUAL
BASE DE DADES DE CÚMULS GLOBULARS DE LA VIA LÀCTEA